1. ÜHISTU ÄRINIMI
ÜHISTU on tulundusühistu, mille ärinimeks on Eesti Tõusigade Aretusühistu.

2. ÜHISTU ASUKOHT
ÜHISU asukohaks on Tartumaa Tähtvere vald.

3. ÜHISTU EESMÄRK
ÜHISTU eesmärgiks on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse, milles liikmed osalevad hankijate, tarnijate ja teenuse kasutajatena. ÜHISTUS aretatakse ja levitatakse kõrge väärtusega tõusigu, et tagada sigade jõudlusvõime kasv, geneetilise väärtuse suurenemine ning seakasvatuse majanduslik tasuvus.

4. ÜHISTU TEGEVUSALAD

4.1. Tõuaretusalase töö korraldamine ja analüüs.
4.2. Koolitus ja konsultatsiooniteenuste osutamine.
4.3. Tõumaterjali, tõukarjade ja farmerite hindamine ja tunnustamine.
4.4. Tõunoorsigade testimine ja kõrgväärtusliku aretusmaterjali levitamine.
4.5. Jõudluskontrolli läbiviimine ja geneetilise väärtuse hindamine.
4.6. Tõusigade sperma ostu-müügi ning kunstliku seemenduse korraldamine.
4.7. Seakasvatussaaduste kokkuostu, ümbertöötlemise ja realiseerimise korraldamine.
4.8. Tõuraamatute ja aretusregistrite pidamine ning põlvnemistunnistuste väljaandmine.
4.9. Seakasvatuse- ja tõuaretusalaste väljaannete kirjastamine.
4.10. Sigade ostu ja müügi korraldamine.
4.11. Karantiniseerimise korraldamine.
4.12. Söötade, söödakomponentide ja tarvikute ostu-müügi korraldamine.

5. ÜHISTU LIIKMESKOND

5.1. ÜHISTU liikmeks võivad astuda sigu omavad ja kasvatavad juriidilised või täisealised füüsilised isikud, sõltumata nende asu- ja elukohast.
5.2. ÜHISTU liikmeks vastuvõtmine vormistatakse kirjaliku sooviavalduse rahuldamise teel nõukogu otsusega.
5.3. ÜHISTU liikmetele käesolevas põhikirjas fikseerimata kohustusi saab määrata üksnes üldkoosoleku otsusega.
5.4. ÜHISTU liikme väljaarvamise otsustab nõukogu.
5.5. Liikme varalised õigused lõppevad liikmelisuse lõppemise majandusaasta lõppemisega, mittevaralised õigused aga väljaastumisel või väljaarvamisel.

6. OSA- ja LIIKMEMAKSU SUURUS JA TASUMISE KORD

6.1. ÜHISTU liikmeks astujad tasuvad ühekordase osamaksu 500 € suuruses summas
6.2. ÜHISTU liikmed maksavad igal aastal tagastamisele mittekuuluvat liikmemaksu, mille suuruse järgmise aasta jaoks otsustab eelmise aasta viimane liikmete üldkoosolek.
6.3. Osa- ja liikmemaksu saab tasuda üksnes rahas.
6.4. Liikmemaksu tasumise korra määrab selle suuruse otsustanud liikmete üldkoosolek.
6.5. Osamaks peab olema tasutud enne liikme ÜHISTUSSE vastuvõtmise otsustamist.
6.6. Kui liige soovib ÜHISTULE tasuda osamaksust suuremat summat, siis määratakse selle suurus ja tasumise kord kindlaks liikmeks astumisele järgneva üldkoosoleku otsusega.
6.7. Osamaksu tagastamine ja liikmelisuse üleandmine toimub tulundusühistuseaduses ettenähtud korras.

7. ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KORD

7.1. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku iga aasta märtsikuus.
7.2. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku tulundusühistuseaduses ettenähtud tingimustel ja korras.

8. ÜHISTU JUHTORGANITE LIIKMETE ARV

8.1. Üldkoosolekul valitakse ÜHISTU nõukogusse kolmeks aastaks viis kuni üheksa liiget.
8.2. Nõukogu otsusega valitakse ÜHISTU juhatusse viieks aastaks üks kuni kolm liiget.

9. ÜHISTU KONTROLLORGANID

9.1. ÜHISTU kontrollorganiks on audiitor.
9.2. Audiitor valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks ja tema pädevuses on:

9.2.1. viia läbi ÜHISTU rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele vastav audit;
9.2.2. avaldada kirjalikku arvamust ÜHISTU raamatupidamise aastaaruande kohta;
9.2.3. avaldada kirjalikku arvamust juhatuse ja nõukogu poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja põhjendatuse kohta.

10. ÜHISTU MAJANDUSAASTA
ÜHISTU majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

11. KAHJUMI KATMISE KORD
ÜHISTU kahjum kaetakse reservkapitali arvelt, kui liikmete üldkoosolek ei otsusta kahjumi katmist vallasvara müügist või täiendavatest maksetest laekuva raha arvelt.

12. VARA JAOTAMINE ÜHISTU LÕPETAMISEL
ÜHISTU lõpetamisel jaotatakse peale võlausaldajate nõuete rahuldamisest järelejäänud vara ÜHISTU liikmete vahel vastavuses nende osamaksu suurusega.

Käesolev põhikiri on heaks kiidetud juhatuse ja nõukogu 31. jaanuari 2012.a. otsusega ning vastu võetud 30. märtsi 2012.a. liikmete üldkoosoleku otsusega.
 

Kuldisperma tellimine