Eesti Tõusigade Aretusühistu üldkoosolek

Kadri Salumets
Eesti Tõusigade Aretusühistu

Üldkoosolek toimus 22. märtsil  käesoleval aastal Märjal, koosolekut juhatas Aare Mölder ja protokollis Kadri Salumets. Osa võttis 37 tegev- ja 22 lihtliiget. 2000. aastal võeti vastu 9 uut tegevliiget: OÜst Tahula Seafarm Saare maakonnas, Saaremäe talust Lääne-Viru maakonnas, Ääre Seakasvatusest Saare Maakonnas, Valjala Seakasvatuse OÜst Saare maakonnas, Kehtna Mõisa OÜst Rapla maakonnas, Hinnu Seafarm OÜst,  Harju maakonnas, ASst Tamme Kuivatid Tartu maakonnas, Fazenda OÜst Lääne maakonnas ja ASst Adavere Agro Jõgeva maakonnas. Lihtliikmeteks astusid ETKÜ sigade kontrollnuumajaama juhataja Kalju Eilart, Kehtna Mõisa OÜ zootehnik Asta Velleste ja seafarmi juhataja Aili Pontus, AS EKSEKO peadirektor Mati Tuvi ja Eesti Tõusigade Aretusühistu seemendusjaama velsker-laborant Madis Rembel.
Päevakorras oli majandusaasta- ja revisjoniaruanne, põhikirja muutmise ettepanekute arutamine ja kinnitamine, Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu erakorralised valimised, tulenevalt põhikirja muudatusest.
Riho Kaselo ettekande 1999. a. majandusaastast hõlmas ETSAÜ tegevust, haldusaruannet, bilanssi, kasumiaruannet. Ta andis ka  lühiülevaate tõuaretusprogrammist “Marmorliha” ja aretusväärtuse arvutamisest 1999. aastal. Kaasettekanne oli Merle Kruusilt. Revisjoniaruandega esines revisjonikomisjoni esimees Aare Kalson.
Otsustati kinnitada Eesti Tõusigade Aretusühistu 1999. majandusaasta aruanne. Kasum jätta jaotamata ja arvata omakapitali hulka.
Otsustati vastu võtta uus põhikirja redaktsioon, mis on lisatud protokollile. Põhikirja muudatused arutati eelnevalt läbi punktide kaupa. Tehti järgmised olulised muudatused.
· Lihtliige nimetada ümber toetajaliikmeks ja kaotada auliikme staatus.
· Üldkoosolek loobub juhatuse  valimisest, andes selle õiguse nõukogule.
· Tõsta 2001. aasta toetajaliikme (lihtliikme) aasta maksu 50 kroonilt 100 kroonile.
· Nõukogu liikmetele kompenseeritakse koosolekust osavõtuks vajalikud transpordikulud vastavalt võimalustele.
· Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu erakorralised valimised, tulenevalt põhikirja muudatustest.
· Uus nõukogu moodustada 11-liikmeline.
Otsustati läbi viia uue nõukogu valimine, et eesti peekoni tõugu sigade aretajatel jääks võimalus ühineda ETSAÜga.
Valiti 11-liikmeline nõukogu (sulgudes hääled): Valdeko Värva (42), Viktor Vilks (40), Leo Nigul (39), Külli Kersten (50), Aivar Juhkov (42), Aare Kalson (44), Ulve Märtson (41), Vaido Sau (42), Aare Mölder (48), Toivo Teng (49) ja Eva Kõomägi (43).
Revisjonikomisjoni valiti kõigi kohalolijate poolthäältega Mare Siiman, Viktor Hosin ja Märt Riisenberg.