EESTI PEEKONI TÕUGU SIGADE KASUTAMINE LÄTIS

Z. Berzina, A. Vege, M. Jansone
Läti Põllumajandusülikool

 Eesti peekoni tõugu kulte on Läti tootmisfarmides kasutatud ristamiseks juba kakskümmend aastat. Alguses ostsid loomakasvatusega tegelevad majandid Eesti tõumajanditest kulte. Praegu kasvatab puhtatõulisi eesti peekoni sigu Rukshi majand Liepaja rajoonis, kus on 290 emist ja 17 kulti. Läti tõufarmides on sigade üldarvust puhtatõulisi eesti peekoneid kokku 15,2%.

Seda tõugu hinnatakse põrsaste hea säilivuse ja võõrutamisel suhteliselt suure kehamassi pärast. Kontrollnuumal on nuumikud saavutanud ööpäevaseks massi-iibeks 741 g. Teiste tõugudega võrreldes on eesti peekoni rümp pikem. Keskmine rümba pikkus on 102,7 cm. Viimastel aastatel kasutatakse eesti peekoni nii kahe kui ka kolme tõuga ristamisel.

Meie uurimustes, mis viidi läbi Läti Põllumajandusülikooli katsemajandis Vecauce, selgus, et võrdselt kõrge sündivus (12,7 põrsast pesakonnas) on nii puhtatõulisel läti valgetel emistel kui ka nende ristanditel, kelle isaks olid eesti peekonitõugu kuldid. Võõrutamise ajaks oli kõige kõrgem põrsaste säilivus (97%) puhtatõulistel eesti peekoni emistel. tunduvalt vähem oli säilinud põrsaid läti suurel valgel tõul või peekoniga ristandemistel.

Viis uuritavat emiste gruppi järjestati taastootmisindeksi järgi, mille arvutamise aluseks oli 4 näitajat: pesakonna suurus, põrsaste säilivus võõrutamiseni, pesakonnamass ja põrsa keskmine võõrutusmass. Selgus, et esimestel kohtadel on puhtatõuline eesti peekon ja läti valge tõug. Madalama taastootmisindeksiga olid suur valge tõug ja selle tõu ristandid. Kui põrsa kehamass: 1 kg keskmine hind on 1,7 latti, siis pärast võõrutamist ühe läti valge tõu pesakonna realiseerimisest saadav tulu on 311,10 latti. Eesti peekonil on pesakonna tulu 22,10 latti suurem, kolmel ülejäänud grupil 6,80…15,30 latti vähem (tabel 1).

Tabel 1. Puhtatõuliste ja ristandemiste reproduktiivomadused

Tõug

Emiste arv

Pesakonnasuurus

Põrsaste säilivus ja kehamass võõrutamisel

Taastootmisindeks

Kasum, ± latti

arv

%

pesakonna mass, kg

keskmine põrsa mass, kg

LV

106

12,7±0,15

10,3±0,12

81

183±3,8

17,8

0,53

 

EL

290

11,2***±0,09

10,9***±0,07

97

196**±1,2

18,0

0,55

+22,10

SV

47

12,0±0,37

9,9±0,23

83

179±6,2

18,1

0,40

-6,80

LVxEL

11

12,7±0,54

10,7±0,57

84

179±7,8

16,7

0,40

-6,80

SVxEL

23

11,5*±0,43

9,9±0,38

86

174±7,9

17,5

0,13

-15,30

LV – läti valge; EL – eesti peekon; SV – suur valge

Võrreldes esimese grupiga

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001

Läti Põllumajandusülikooli aretuskateedri bakalaureus K. Rudevit (1996) uuris Läti kõige suuremas seakasvatuskompleksis Mikelanõ Jekabilsi rajoonis nuumaomadusi puhtatõulistel eesti peekonitel ♀ ja kolme tõu ristanditel: (läti valge ♀ x belgia landrass ♂) x eesti peekon ♂. Uuriti kasvukiirust ja söödakulu 90 kg kehamassi saavutamiseks. Nuumamisperioodil oli ööpäevane massi-iive ristanditel 13% suurem kui puhtatõulistel eesti peekonitel ja söödakulu 1 kg massi-iibe kohta oli 0,44 söötühiku võrra vähem. Järelikult sealiha tootmiseks on majanduslikult kasulikum nuumata mitte puhtatõulisi eesti peekoneid, vaid kolmetõulisi ristandeid tingimusel, et ristamisel kasutatakse viimasena eesti peekoni tõugu kulti.

Viimastel aastatel kasutab Vecauce majand nuumapõrsaste saamiseks Saksamaalt sisse toodud pieträäri tõugu kultide spermat. Ristamisel esineb heteroos rümbas liha osakaalu suurenemisena. Eelduste kohaselt olid parimad nuumamistulemused kolmetõulistel ristanditel: (läti valge x pieträän) x eesti peekon.

Uurisime ristandite ja puhtatõuliste läti valget tõugu sigade liha keemilist koostist ja aminohapete sisaldust. ristandite rümpades oli tailiha osakaal 56,7%, mis on 2,8% võrra rohkem kui puhtatõuliste läti valge sea rümpades. Rümba tagumise kolmandiku osa mass moodustas 35,8% kogumassist ja lihassilma pindala oli 45,6 cm2, mis oli 15 cm2 suurem kui puhtatõulistel sigadel.

Läti valge tõu ja ristandite pikimast seljalihasest võetud lihaproovi keemilise koostise ja aminohapete sisalduse analüüs näitas, et üldproteiini ja mineraalainetesisaldus (%-des) ei olnud oluliselt erinev (tabel 2), aga kuivainesisaldus oli ristanditel 1,1% võrra kõrgem kui puhtatõulistel sigadel. Samuti oli ristandite lihaproovides 17 põhiaminohappe sisaldus 2,3% võrra kõrgem kui puhtatõuliste sigade lihaproovides.

Tabel 2. Sealiha keemiline koostis

Tõug

Kuivaine, %

Üldproteiin, %

Mineraalained, %

Aminohappeid mg/100 g

LV

26,7

17,2

1,2

16930

(LVxP)xEL

27,8

17,5

1,3

17298

Üldiselt on Läti tingimustes, võrreldes kohalike tõugudega, paremad eesti peekoni tõugu sigadel põrsaste säilivus (97%) ja kahe kuu vanuselt võõrutatud pesakonna mass (196 kg). Need omadused kompenseerivad pesakonna väiksema suuruse.

Eesti peekoni kultide kasutamine läti valget tõugu emiste ristamiseks ei vähendanud viimaste pesakonna suurust (saadi 12,7 põrsast ühes pesakonnas). Vähem edukas oli ristamine suurt valget tõugu emistega. Eesti peekoni tõugu kultide kasutamine kolmanda tõuna ristandite saamisel parandab järglaste nuumamistulemusi võrreldes puhtatõuliste eesti peekonite kasutamisega.