Seakasvatusest Saksamaal, Taanis ja Austrias

Riho Kaselo
Eesti Tõusigade Aretusühistu

Käesolev ülevaade on koostatud Euroopa Seakasvatuse Ühenduse kongressil k.a. mais saadud materjalide põhjal.
Saksamaa. Saksamaa seakasvatusele avaldavad positiivset mõju sellised Euroopa Liidu poolt tarvitusele võetud abinõud nagu eravalduses olevatesse ladudesse tootmine ja eksporditoetused sealiha eksportimiseks Ida-Euroopa riikidesse. Sigade arvu muutus 1997. ja 1998. aastal on toodud tabelis 1.
Alates möödunud suvest suurenes tapale viidavate emiste arv, mida põhjustas kujunenud hinnasituatsioon (tabel 2). Sama olukord jätkub ka sel aastal, mil kuni 7.02. viidi tapale 80 359, 1998. aasta samal perioodil aga 59 577 emist.
Tapasigade ja tapale viidud emiste reaalhinnad tõusevad. Kuid peab arvesse võtma ka eraladudes olevat 186 000 tonni liha, mis võib peagi hakata sealiha hindu mõjutama.

Tabel 1. Sigade arv Saksamaal

Näitaja

Sigade arv tuh.

 

03.12.1997

01.11.1998

+/- %

Kokku

24795,2

26295,3

+6,0

sh. põrsad

6148,5

6555,0

+6,6

noorsead (<50 kg)

6599,0

6917,7

+4,8

nuumsead (>50 kg)

9362,6

10093,8

+7,8

emised

2613,5

2654,3

+1,6

sh. paaritatud emised

1786,6

1802,5

+0.9

esmakordselt paaritatud emised

338,5

328,4

-3,0

Saksamaa valitsus plaanib mitmete majandussektorite maksuseadustiku reformimist. Esialgsete plaanide kohaselt ei ole need muudatused põllumeestele küll ülemäära rasked, kuid siiski küllaltki ebamugavad. Käibemaksusoodustust vähendatakse umbes 1% võrra, nii et käibemaks tõuseb 9%-le, mitmesuguseid maksumäärasid ka vähendatakse jne.

Tabel 2. Põrsaste ja tapale viidud sigade hind

Näitajad

09…14.02.1998

01…06.02.1999

DEM

EEK

DEM

EEK

Põrsad (arvestuslik kaal 25 kg)

101,00

808

47,75

382

Tapasead, kg (56% MFA)

2,87

22,96

1,73

13,84

Tapale viidud emised, kg

2,22

17,76

1,30

10,40

Mitmed pangad on pakkunud seakasvatajatele spetsiaalset krediiti. Näiteks Osnabrücki piirkonnas pakuvad Volksbanken ja Raiffeisenbanken krediiti, mida saab esimesel nõudmisel. Laenu maksimaalmäär on 150 000 DEMi (1,2 mln. krooni) farmi kohta e. maksimaalselt 800 DEMi (6400 krooni) emise kohta ja 200 DEMi (1600 krooni) nuumsea kohta. Aastaintressi määr on 4,5% ja laenu kestus kaks aastat. Ka teistel pankadel on sarnaseid pakkumisi.
Taani. Praegu makstakse seakasvatajatele 6 kr./kg (12.60 Eesti krooni). See on miinimumhind, sest tulevikus peaksid hinnad tõusma. Küsimus on, millal. Kuigi sealiha tarbimine on mõnevõrra kasvanud, on oodata sealiha tootmise vähenemist, et võiks õigustada turul sealihahinna tõusu. Danske Slagteriersi poolt esitatud statistika ja prognooside alusel peaks Taani sealihatoodang 1999. aastal, võrreldes 1998. aasta tootmisnäitajatega, tõusma umbes 3/4 võrra. 1999. aasta 1. jaanuari seisuga läbiviidud loendused ei muutnud seda prognoosi. Toodangumahu tõus peaks kõigi eelduste kohaselt toimuma 1999. aasta kolme esimese kvartali jooksul, millele peaks järgnema langus viimases kvartalis. Miks Taani seakasvatajad siis ei arvesta turusituatsiooni, vaid jätkavad kahjumiga või ilma kasumita tootmist? Professionaalsel seakasvatajal on Taanis võimalik valida kahe variandi vahel – kasvatada sigu või minna pankrotti. Tootmise vähendamine ei ole siin arvestatavaks alternatiiviks. Ainult hästi väljakujundatud ja eraldi nuumalautadega seafarmides on võimalik tootmine katkestada. Hetkeseisu arvestades võib eeldada, et umbes 5% seakasvatajatest läheb pankrotti.
Sealihahindade tõusu edasilükkamisele aitab kaasa ka praegu EL liikmesriikides säilitatav külmutatud sealiha varu 206 000 tonni, mis tuleb maha müüa enne, kui hinnad hakkavad oluliselt tõusma.
Taani valitsus kavatseb muuta talumaade pindala reguleerivat seadusandlust. Seniajani oli võimalik osta maad ja liita need kokku üheks talumajapidamiseks, mille maksimaalne suurus tohtis olla 450 ha. Valitsus tahab raskemaks muuta talude kokkuliitmise ja maade ostmise. Talupidajate hulgas pole see seaduseparandus populaarne.
1996. aastast alates on Taani sigadel leitud bakterit Salmonella typhimurium DT 104. Humaanmeedikud on mures, sest DT 104 on resistentne 5 kõige sagedamini kasutatava antibiootikumi suhtes, mistõttu nakkusega kokku puutunud inimeste ravimiseks on üsna vähe tõhusaid antibiootikume. Välja on selgitatud seakarjad, kus on diagnoositud DT 104. Need karjad on hävitatud. Toimuvad pidevad monitooringud eesmärgiga teha kindlaks, kas hävitamine on olnud efektiivne. Möödunud aastal laiendati monitooringuid ka veisekarjadele ja kanalatele, et kõrvaldada DT 104 kõikidest lihatoodetest.
Taani seakasvatajad on välja pakkunud võimaluse vabatahtlikult loobuda seakasvatuses kasutatavatest kasvustimulaatoritest, nii ka võõrukite söödas. On hakatud pakkuma mitmesuguste ravimtaimede segusid, mis väidetavalt on niisama tõhusad kui kasvustimulaatorid. Väga vähesed neist on osutunud tõesti efektiivseteks. Kasvustimulaatoriteta toimetulekuks peab toimuma range “kõik sees/kõik väljas” protseduur, mille lõppastmes kombineeritakse veel ka pH-taseme vähendamist söödas.
Austria. Austria seakasvatajaid mõjutab endiselt Euroopa Liidus valitsev olukord. Sigade hinnad on pidevalt langenud ja saavutanud väga madala taseme. 4. ja 5. nädalal jõuti baashinnani (tailihasisaldus 54%), mis on ligikaudu 11 šillingit e. 12.54 kr. tapakaalu 1 kg eest. 1999. a. alguseks olid hinnad tõusnud 13.50 šillingini (15.39 kr.), kuid see ei küüni siiski tulu tootmiseni ja loodetakse, et olukord võiks muutuda umbes 1999. aasta keskel.
Hooajaliste muutuste tõttu oli selle aasta algul suur nõudlus põrsaste järele, nii et nende hinnad olid 425 šillingilt (484 kr.) tõusnud 625 šillingini, s.o. 712 kr. (põrsa kehamass 39 kg). See puudutab kontrollitud geneetilise väärtusega tervisestandarditele vastavaid põrsaid.
Siseriikliku kogutoodangu kasv Austrias on olnud umbes 5,3%, mis tähendab 5,2 miljonit tapale toodud siga ajavahemikus 1997…1998. On olnud ligikaudu 6% võrra enam inspekteeritud tapmisi ja ka tapamass on olnud suurem, ulatudes umbes 95 kg-ni.
Sigade arv 1998. aasta detsembris oli 3,81 miljonit, mis on 3,5% enam kui 1997. aasta detsembris, kuid seemendatud emiste arv näitab juba langustendentsi (4%). Üldiselt oodatakse tootmise langust 1999. aasta kolmandas ja neljandas kvartalis.