Sigade nuuma- ja lihajõudluse hindamisest 1998. aastal Kehtnas

pm-knd. Kalju Eilart
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
pm-knd. Aarne Põldvere
EPMÜ Loomakasvatusinstituudi seakasvatusosakond

Sigade jõudluskontroll võimaldab määrata sigade jõudlusvõime ja selle alusel hinnata nende aretusväärtust. Need kaks näitajat on olulised kvaliteetse sealiha tootmisel. Eestis kehtiv sigade jõudluskontrolli eeskiri on kooskõlas EÜ Komisjoni 18. juuli 1989. a. otsusega nr.89/507/EMÜ “Puhtatõuliste ja ristandaretussigade jõudluskontrolli ja geneetilise väärtuse hindamise meetodid”.

Jõudluskontrolli rakendamine on kohustuslik kõigis aretuskarjades, ka neis, kus toodetakse ristandsugusigu teistele farmidele. Vastavalt kehtivale sigade jõudluskontrolli eeskirjale määratakse kuldi aretusväärtus omajõudluse, sigimisvõime ja kontrollnuuma andmete põhjal. Siit tuleneb ka sigade tõukarja hindamise eeskirja nõue, et aretuskarja nimetus omistatakse, kui kontrollkatsejaamas on hinnatud vähemalt 25% karjas olevatest kultidest. Aretuskarja omanikul on õigus müüa noorkulte ja emiseid sugusigadeks, kui need on hinnatud omajõudluse ja külgsugulaste (täisõvede) kontrollnuuma alusel.
Enamikule seaaretajatest on eespool kirjutatu teada, kuid sageli jäetakse need nõuded täitmata, eriti aretuskarjade nimetuse taotlemisel. On tekkinud ka uus põlvkond tõuseakasvatajaid, kes ei tunne eeskirju. Seepärast on kasulik korrata mõningaid seisukohti kontrollnuuma metoodikast. Kontrollnuuma eeskiri on avaldatud Tõuaretusseaduse lisas 6.

Kontrollrühmade valiku aluseks on aretusplaan, mida täiendab loomaomanik teenindava konsulendi juhendamisel. Konsulent valib aretuseks sobivad sugusead ning koostab nende jõudluskontrolli plaani. Kontrollrühmade valikul tuleks toimida järgmiselt:

  • imetusperioodil valitakse pesakonnad, kust plaanitakse valida põhikarja täiendust või tõusigu müügiks;
  • võõrutamisel valitakse nendest pesakondadest kultide hindamiseks kaks täisõde ja emiste hindamiseks 2 orikat või kulti kontrollrühma, kes saadetakse tulevikus kontrolljaama;
  • kontrolljaama saadetakse sead 20...28 kg raskustena, kui ühe pesakonna põrsaste kehamassi erinevus ei ole üle 4 kg;
  • sugusigade kandidaate hinnatakse oma karjas omajõudluse järgi, võttes aluseks jõudluskontrolli andmed.

See võimaldas rakendada samaaegselt omajõudluse hindamist aretuskarjas ja täisõvede hindamist kontrolljaamas, säästes võimalike kõrgeväärtuslike suguloomade tapmist. Oluliseim on seejuures, et haiguste leviku risk on viidud miinimumini.

Kontrollrühmade toomisel Kehtna kontrolljaama esitab loomaomanik või tema poolt volitatud isik:

  • kohalikus maakonna veterinaarkeskuses kinnitatud veterinaartõendi, millele peavad olema kantud põhikarja diagnostiliste uurimiste kuupäevad ja tulemused ning kontrollpõrsastele tehtud veterinaarmenetlused;
  • saatelehe, kus on märgitud põrsaste arv, sugu ja nende elusmass kilogrammides;
  • kontrollkaardi kontrollrühma kohta, mille vormistamisel osaleb konsulent.

Kontrollnuuma tulemused. 1998. aastal lõpetas kontrollnuuma eesti peekoni tõust 82 kuldi 662 järglast ja suurest valgest tõust 16 kuldi 120 järglast. Tabelis 1 ja 3 on toodud tõuti tipp-kuldid, kus esimeses on reastamise aluseks söödaväärindus ja tabelis 3 selektsiooniindeks. Tabelis 2 on kontrollnuuma parimad vanempaarid 1998. aastal. Andmetest nähtub, et tõusigade nuuma- ja lihajõudlus on pidevalt paranenud. Üksikute kultide ja vanempaaride andmete saamiseks võib pöörduda Kehtna Seakasvatuse Katsejaama töötajate või konsulentide poole.

Tabel 1. Järglaste järgi kontrollitud tipp-kuldid

Kuldi nimi ja nr.

Järglaste arv

Vanus päevades 100 kg saavutamiseks

Ööpäevane massi-iive g

Kulutatud sööta 1kg massi-iibele sü

eesti peekoni tõug

Peruke 3

11

171

758

2,79

Peruke 6

9

199

738

2,88

Jalu 10

11

165

805

2,88

Peruke 57

8

189

824

2,94

Myyri 319

13

178

771

2,96

Paali 1388

12

173

776

2,96

Myyri 73

8

184

797

2,98

Peruke 10

12

183

740

3

Maine 1364

11

171

822

3

Prisma 29

10

186

726

3,01

Myyri 318

9

182

813

3,02

Myyri 316

9

198

758

3,03

Maine 1431

8

171

835

3,05

Penger 31

8

166

793

3,07

Ula 47

12

189

737

3,08

suur valge tõug

Kolto 518

3

179

742

2,82

Curry 528

15

179

748

3,06

Kreivi 169

9

185

733

3,06

Kersantti 81469

15

181

732

3,1

Piikala 2471

4

196

673

3,1

Piikala 2469

2

188

691

3,16

Kreivi 2011

4

184

751

3,2

Kersannti 81407

9

186

712

3,22

Tsingis 88779

2

204

649

3,22

Kersantti 90711

2

191

664

3,23

  Tabel 2. Kontrollnuuma parimad jõudlusnäitajad Kehtna Seakasvatuse Katsejaamas 1998.a.

Näitajad

Tulem

Vanempaar

Omanik

1. Sööta 1 kg massi-iibele odra sü/kg

2,43

  Prisma 23 x Lunde 494

  Fazenda OÜ

2. 100 kg kehamassi saavutamise vanus, päevades

156

  Jalu 10 x Sonna 1008

  Kehtna Mõisa

3. Ööpäevane massi-iive, g

882

  Norman 415 x Lunde 6522

  Valjala SOÜ

4. Lihakeha pikkus, cm

106

  Prisma 15 x Matsakas 3492

  Fazenda OÜ

5. Pekipaksus, mm

 

           6.-7. roide kohalt

18

  Peruke 3 x Lunde 9282

  Estonia OÜ

          küljelt

7

  Peruke 3 x Lunde 928

  Estonia OÜ

6. Lihassilma pindala, cm2

54,4

  Pliisu 23 x Riina 5272

  Estonia OÜ

7. Tailiha, %

59,9

  Pliisu 23 x Riina 5272

  Estonia OÜ

8. Lihasuse indeks, LI

0,28

  Myyri 318 x Matsakas 178

  Estonia OÜ

Tabel 3. Järglastega kontrollitud ja hinnatud parimad kuldid 1998. aastal

Kuldi nimi ja nr.

Selektsiooniindeks

Omanik

 

nuumajõudlusele

lihajõudlusele

kokku

 

eesti peekon

Maine 1431

121

105

226

Kehtna Seemendusjaam

Maine 1364

123

102

225

AS Saare Peekon

Paali 1388

117

102

219

AS Saare Peekon

Myyri 318

111

106

217

OÜ Estonia

Jalu 10

132

80

212

Kehtna Seemendusjaam

suur valge 

Kolto 518

111

82

193

Jampo SOÜ

Kersantti 81469

96

76

172

AS Kõpsta

Kreivi 169

92

76

168

AS Kõpsta

Kersantti 81407

85

76

161

AS Kõpsta

Curry 528

100

59

159

Kehtna Seemendusjaam